SEMINARE

Poszukiwania naukowe

Czasopismo „Seminare. Poszukiwania naukowe” ukazuje się od roku 1975. Jest periodykiem naukowym wydawanym przez Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego. Jego celem jest prezentacja wyników badań różnych dziedzin nauk o człowieku oraz promocja idei i koncepcji badawczych inspirowanych humanizmem Franciszka Salezego. Ten wyjątkowy przedstawiciel europejskiego renesansu, biskup Genewy, patron uczonych i dziennikarzy, jest do dziś symbolem otwartego dialogu i dociekania prawdy.

Choć „Seminare” zrodziło się z inicjatywy i w kręgu Towarzystwa Salezjańskiego, stało się ogólnopolskim środowiskiem interdyscyplinarnych badań nad człowiekiem, jego społeczno-kulturowymi uwarunkowaniami, ze szczególnym uwzględnieniem procesu wychowania i edukacji. Polityka wydawnicza redakcji zmierza obecnie do nadania czasopismu międzynarodowego znaczenia. Służą temu umiędzynarodowienie Kolegium Redakcyjnego i Rady Naukowej, zwiększanie udziału autorów reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze, publikowanie tekstów w językach: niemieckim, włoskim, rosyjskim i francuskim oraz wydawanie jednego numeru w roku w całości w języku angielskim. Dzięki tym działaniom „Seminare” dąży nie tylko do stworzenia szerokiego środowiska humanistycznej refleksji nad człowiekiem, ale także pragnie stać się znaczącym głosem we współczesnym sporze o człowieka.

Od roku 2014 pismo ukazuje się jako kwartalnik. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ostatniej ocenie polskich czasopism naukowych z 2015 r. przyznało „Seminare” maksymalną liczbę piętnastu punktów. Czasopismo ukazuje się w wersji drukowanej (ISSN 1232-8766) i elektronicznej (e-ISSN 2450-1328). Wersją pierwotną jest wersja drukowana.

Redakcja podejmuje wysiłki w celu zapewnienia wysokiej jakości merytorycznej publikowanych w „Seminare” tekstów poprzez przejrzysty i rzetelny proces recenzowania artykułów, monitorowanie przestrzegania zasad etycznych oraz zapobieganie naruszaniu własności intelektualnej. Służy temu, wprowadzony w ramach procesu dalszej informatyzacji czasopisma, interaktywny system obsługi czasopisma Open Journal System. Redakcja jako pierwsze czasopismo w Polsce podjęła się adaptacji najnowszej wersji OJS 3.x na język polski.

Kolegium Redakcyjne „Seminare” udostępnia pełne wersje wszystkich tomów czasopisma w wolnym dostępie. Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:

 • Central European Journal of Social Siences and Humanities (CEJSH)
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
 • Crossref
 • Index Copernicus (IC)
 • BazHum database of humanities journals
 • European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)

 • p-ISSN: 1232-8766
 • e-ISSN: 2450-1328

Upowszechnianie wyników badań przez digitalizację "Seminare. Poszukiwania naukowe".
 – Zadanie finansowane w ramach umowy 504/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

„Seminare. Poszukiwania naukowe” w ramach procesu dalszej informatyzacji i digitalizacji czasopisma jako pierwsze czasopismo na świecie podjęło się adaptacji najnowszego OJS v. 3.x na język polski.

Proces ten polegał na:

 • opracowaniu polskiej wersji językowej (tłumaczenie i modyfikacja ok. 100 plików systemowych)
 • wdrożeniu czasopisma „Seminare” w system OJS 3.x
 • nawiązaniu stałej współpracy ze społecznością i twórcami systemu – Public Knowledge Project (fora, portale społecznościowe)

Open Journal System w wersji 3.x to owoc wielu koncepcji i pomysłów pochodzących ze środowiska użytkowników na całym świecie, a także z trendów w sieci które pojawiły się od 2005 roku i obowiązuję do chwili obecnej.

Poprzednia wersja systemu (Open Journal System v. 2.4), z której obecnie korzysta na świecie ponad 10 tys. czasopism, stała się z czasem dosyć przestarzała. Cechowała się brakiem intuicyjności, a co najważniejsze, nie była responsywna dla urządzeń mobilnych (smartfony i tablety). Warto nadmienić, że już w 2013 roku globalna ilość wyświetleń czasopism w Internecie przekroczyła 50% na urządzeniach mobilnych.

Nowy system gwarantuje łatwość zarządzania publikacji czasopisma, począwszy od przesłania tekstu przez autora, poprzez proces recenzowania, aż po kontrolę i koordynację postępu prac redakcyjnych.