INFORMACJE O TOMIE

TOM

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 • Rok wydania: 2000
 • Liczba stron: 664
 • Wydawca: Wyższe Seminaria Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego
 • Miejsce wydania: Kraków-Ląd-Łódź
 • ISSN: 1232-8766
 • Redaktor naczelny: Henryk Skorowski
 • Tadeusz Biesaga
 • Adam Durak (z-ca red. nacz.)
 • Jerzy Gocko
 • Kazimierz Gryżenia
 • Piotr Grzymała (sekretarz)
 • Jarosław Koral (sekretarz)
 • Waldemar Łachut
 • Kazimierz Misiaszek
 • Roman Murawski
 • Jan Niewęgłowski
 • Jacek Ryłko
 • Henryk Stawniak
 • Stanisław Wilk
 • Stanisław Zimniak

 

  STRONY TYTUŁOWE

  SPIS TREŚCI

  CAŁY TEKST

 SPIS TREŚCI 

Z PROBLEMATYKI TEOLOGICZNEJ

Ks. Waldemar Chrostowski: Jubileusze w Starym Testamencie

Ks. Jerzy Stefański: Wielki Jubileusz 2000 w perspektywie historyczno-liturgicznej

Ks. Franciszek Krasoń SDB: Treści teologiczne w mszalnych formularzach jubileuszowych

Ks. Jerzy Kopeć CP: Pastoralny charakter obchodów jubileuszowych

Ks. Adam Durak SDB: Maryja, Matka Odkupiciela, Wspomożycielka Trzeciego Millenium. (III Międzynarodowy Kongres Maryi Wspomożycielki w Sewilli 27-29 XII 1999 r.)

Ks. Wojciech Życiński SDB: Jak mówić o Maryi

Ks. Zbigniew Adamiak SDB: Euchologia formularzy mszalnych o powołania kapłańskie i do życia zakonnego

Ks. Arkadiusz Domaszk SDB: Formacja ciągła w Towarzystwie św. Franciszka Salezego

Z PROBLEMATYKI MISYJNEJ

S. Elżbieta Błońska CMW: Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Ks. Zbigniew Majcher SDB: Jezus Chrystus w dzisiejszej ewangelizacji Afryki

Ks. Józef Paliwoda SDB: Działalność misyjna koadiutora Pawła Prokopowicza

Ks. Stanisław Szmidt SDB: Praca misyjna koadiutora Klemensa Hlonda (1901-1982)

Z PROBLEMATYKI SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNEJ

Ks. Dariusz Buksik SDB: Wybrane psychologiczne teorie cech osobowości

Ks. Dariusz Buksik SDB: Umiejętność nawiązywania kontaktu z uczniem i cechy nauczyciela w pracy dydaktyczno-wychowawczej

Ks. Marek T. Chmielewski SDB: Wychowanie w rodzinie a system prewencyjny ks. Bosko. Próba wskazania korelacji

Ks. Stanisław Chrobak SDB: Szkoła a osoba, szkoła a wspólnota, szkoła a kultura w świetle dokumentów Kościoła

Ks. Henryk Stawniak SDB, Ks. Paweł Wawrzyńczak SDB: Wychowanie w szkole katolickiej

Ks. Adam Paszek SDB: Wyjście do młodzieży warunkiem aktualizacji systemu prewencyjnego

Ks. Stanisław Kulpaczyński SDB, Małgorzata Tatala: Zarys modelu wychowania do modlitwy w wybranych materiałach katechetycznych (cz. I)

Ks. Stanisław Kulpaczyński SDB, Małgorzata Tatala: Wychowanie do modlitwy w materiałach katechetycznych dla młodzieży (cz. II)

Ks. Piotr Marchwicki SDB: Nowe ruchy religijne

Zbigniew Dziubiński: Przesłanie Ojca świętego Jana Pawła II do świata sportu

Ks. Zenon Kapłon SDB: Liberalizm i liberalne wychowanie

Ks. Jerzy Gocko SDB: Ewolucja porządku gospodarczego w koncepcji liberalnej

Zdzisława Kobylińska: Zagadnienie etyczne lobbingu

Tadeusz Kamiński: Praca socjalna jako działalność zasodowa

Z PROBLEMATYKI HISTORYCZNEJ

Ks. Tadeusz Kołosowski SDB: Sakramenty w nauczaniu i praktyce duszpasterskiej biskupa Cezarego z Arles

Ks. Stanisław Zimniak SDB: Salezjańska działalność Ks. Agusta Hlonda Prymasa Polski

Ks. Jerzy Myszor: Ks. Agusust Hlond: "Kilka uwag w sprawie erekcji biskupstwa na Śląsku". Przyczynek do genezy diecezji katowickiej

Wanda Musialik: Hlond wobec potrzeby tworzenia elity katolickiej. Próba sformułowania problemu

Ks. Henryk Skorowski SDB: Myśl społeczna Kardynała Augusta Hlonda. Wybrane zagadnienia

Ks. Jan Niewęgłowski SDB: "Poznańska Piątka". Wychowankowie Salezjańskiego Oratorium w Poznaniu

Ks. Janusz Nowiński SDB: Idea Sancta Sanctorum i Arki przymierza towarzysząca przechowywaniu Eucharystii we wczesnośredniowiecznych świątyniach

Ks. Krzysztof Kaczyński SDB: Pokój - centrum pasterskiego zaangażowania Pawła VI

Ks. Jan Pietrzykowski SDB: Salezjanie w Kutnie-Woźniakowie (1938-1998) jako odpowiedź na zapotrzebowanie inspektorii św. Stanisława Kostki

Ks. Tomasz Studencki SDB: Ks. Czesław Urbaniak - postać człowieka, kapłana i kaznodziei

Ks. Marek Babicz SDB: Bibliografia prac naukowych absolwentów Wyższego Seminarium Duchownego w Lądzie nad Wartą (cz. II)

RECENZJE – TŁUMACZENIA – OMÓWIENIA

 
 • Ks. Tadeusz Bazylczuk SDB, Ks. Andrzej Wujek SDB: Robert Grosseteste, De unica forma omnium
 • Ks. Marek T. Chmielewski SDB: Juan Edmundo Vecchi SDB, Duchowość salezjańska. Pogłębienie głównych tematów. Rekolekcje wygłoszone przez przełożonego generalnego Towarzystwa Salezjańskiego. Kraków (Polska) 19-25 września 1999, tłum. z języka włoskiego Mieczysław Brzezinka, Wydaw
 • Ks. Marek T. Chmielewski SDB:  Accompagnare i giovani nello Spirito, red. Jesus Manuel Garcia, LAS, Rzym 1998, ss. 263
 • Zdzisława Kobylińska: Brad Miner, Zwięzła encyklopedia konserwatyzmu. Osobiste spojrzenie, tłum. T. Bieroń, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1999, ss. 359
 • Zdzisława Kobylińska: Andrzej Kobyliński, Modernita e postmodernita. L’interpretazione cristiana dell’esistenza al tramonto dei tempi moderni nel pensiero di Romano Guardini. Editrice Pontificia Universita Gregoriana, Roma 1988, ss. 559
 • Ks. Jarosław Koral SDB: R. Otowicz, Etyka życia. Bioetyczny i teologiczny kontekst życia poczętego, WAM, Kraków 1998, ss. 318
 • Ks. Jarosław Koral SDB: Ninan Koshy, Wolność religijna w zmieniającym się świecie, WAM, Kraków 1998, ss. 184
 • Ks. Jarosław Koral SDB: J. Czaputowicz (red.), Integracja europejska. Implikacje dla Polski, WAM, Kraków 1999, ss. 472
 • Ks. Jan Pietrzykowski SDB: Waldemar W. Żurek SDB, Jeńcy na wolności. Salezjanie na terenach byłego ZSSR po drugiej wojnie światowej, Poligrafia Salezjańska, Kraków 1998, ss. 328
 • Ks. Krzysztof Niegowski SDB: Ks. Maciej Szczepankiewicz, Organista liturgiczny, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskigo, Poznań 1999, ss. 218
 • Florian Dąbrowski: Ks. Maciej Szczepankiewicz, Organista liturgiczny, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego, Poznań 1999, ss. 218
 • Ks. Jan Niewęgłowski SDB: Maxwell Ruth, Dzieci, alkohol, narkotyki. Przewodnik dla rodziców, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1994, ss. 206
 • Ks. Jan Niewęgłowski SDB: P. Braido, Prevenire non reprimere. Il sistema educativo di don Bosco, LAS, Roma 1999, ss. 415
 • Ks. Jan Niewęgłowski SDB: A. Przecławska, A. Theiss, Pedagogika społeczna. Pytania o XXI wiek, Żak, Warszawa 1999, ss. 193