INFORMACJE O TOMIE

TOM

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 • Rok wydania: 2001
 • Liczba stron: 562
 • Wydawca: Wyższe Seminaria Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego
 • Miejsce wydania: Kraków-Ląd-Łódź
 • ISSN: 1232-8766
 • Redaktor naczelny: Henryk Skorowski
 • Tadeusz Biesaga
 • Adam Durak (z-ca red. nacz.)
 • Jerzy Gocko
 • Kazimierz Gryżenia
 • Piotr Grzymała (sekretarz)
 • Sylwester Jędrzejewski
 • Jarosław Koral (sekretarz)
 • Waldemar Łachut
 • Kazimierz Misiaszek
 • Roman Murawski
 • Jan Niewęgłowski
 • Jacek Ryłko
 • Henryk Stawniak
 • Stanisław Wilk
 • Stanisław Zimniak

 

  STRONY TYTUŁOWE

 

  SPIS TREŚCI 

 SPIS TREŚCI

JUBILAT

Redakcja: Księdzu profesorowi dr hab. Romanowi Murawskiemu SDB w 70 rocznicę urodzin: "Wierny Bogu i człowiekowi"

Ks. Andrzej Hajduk SJ, Ks. Zbigniew Marek SJ: Zasada wierności Bogu i wierności człowiekowi w polskiej katechezie

Ks. Kazimierz Misiaszek SDB: Język w katechezie

Ks. Ryszard Czekalski: Przedmiot i programy nauczania katechetycznego w Polsce w pierwszej połowie XX wieku

Ks. Stanisław Dziekoński: Religijne wychowanie w rodzinie

Ks. Andrzej Krasiński: Teoria kształcenia wielostronnego Wincentego Okonia w dydaktyce szkolnej i katechetycznej

Ks. Marian Graczyk SDB: Sprawiedliwość społeczna a rozwarstwienie ekonomiczne społeczeństwa

Z PROBLEMATYKI TEOLOGICZNEJ

Ks. Adam Durak SDB: Symbole, znaki i gesty w celebracji liturgicznej

Ks. Helmut J. Sobeczko: Przekłady posoborowych ksiąg liturgicznych na język polski

Ks. Krzysztof Konecki: Postawy w liturgii

Ks. Kazimierz Lijka: Symbolika liturgii Wigilii Paschalnej

Ks. Krzysztof Niegowski SDB: Przekazywanie misterium salutis przez muzykę liturgiczną

Ks. Stanisław Jankowski SDB: Czystość konsekrowana w świetle przekazów Pisma Świętego

Ks. Paweł Barylak SDB, Ks. Henryk Stawniak SDB: Udział Wspólnoty Emmanuel w posłannictwie Kościoła

Ks. Zenon Klawikowski SDB: Refleksje wokół "salezjańskiej duchowości świeckich"

Z PROBLEMATYKI FILOZOFICZNEJ

Ks. Tadeusz Biesaga SDB: Antropologia Martina Bubera

Ks. Piotr Grzymała SDB: Bez metafizyki.... Koncepcja filozofii według Auguste

Ks. Piotr Marchwicki SDB: Transcendentalna Medytacja. Zarys doktryny i praktyki oraz elementy krytyki

Ks. Dariusz Selder SDB: Zagadnienie rozumienia trzeciej wartości logicznej u J. Łukasiewicza

Z PROBLEMATYKI SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNEJ

Ks. Marek T. Chmielewski SDB: Salezjański kontekst realizacji założeń Ratio Institutionis sacerdotalis pro Polonia z 1999 r.

Ks. Jan Niewęgłowski SDB: Edukacja wobec wyzwań współczesnej kultury. Wychowanie u progu trzeciego tysiąclecia

Małgorzata Dąbrowska: O dysleksji

Zbigniew Dziubiński: Patologia społeczna – diagnoza i propozycja przeciwdziałania

Ks. Jerzy Gocko SDB: Doktryna liberalizmu

Ks. Jarosław Koral SDB: Przyczyny i proces napływu ludności na tereny Ziemi Świebodzińskiej po II Wojnie Światowej

Ks. Tadeusz Kołosowski SDB: Wychowanie religijno-moralne dzieci w rodzinie w świetle traktatu O wychowaniu dzieci św. Jana Chryzostoma

Z PROBLEMATYKI HISTORYCZNEJ

Ks. Krzysztof Lis SDB: Błogosławiony Jan XXIII - inicjator odnowy soborowej

Ks. Zbigniew Majcher SDB: Historia ewangelizacji kontynentu afrykańskiego w zarysie

Ks. Stanisław Szmidt SDB: Bibliografia pism ks. Teodora Wieczorka (1888-1957) misjonarza w Chinach (w latach 1921-1957)

Ks. Jan Pietrzykowski SDB: Dlaczego salezjanie polscy prowadzą duszpasterstwo parafialne?

Ks. Jarosław Wąsowicz SDB: Lista duchownych internowanych w Lądzie 6 X 1941 r.

RECENZJE I OMÓWIENIA

 
 • Ks. Adam Durak SDB: Stefano Rosso, Un popolo di sacerdoti. Saggio di liturgia fondamentale, LAS, Roma 1999, ss. 396
 • Ks. Adam Durak SDB: A. Pistoia, A. M. Triacca (red.), L'arte del celebrare. Atti della XXVII Settimana di Studio dell'Associazione Profesori di Liturgia, Brescia, 30 agosto-4 settembre 1998, A. Pistoia e A. M. Triacca (a cura di), Edizioni Liturgiche, Roma 1999, ss. 2
 • Ks. Adam Durak SDB: Manlio Sodi (red.), Pellegrini alla porta della misericordia, Wydawnictwo Messagero, Padova 2000, ss. 283
 • Ks. Henryk Stawniak SDB: Ks. Piotr Mieczysław Gajda, Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, Biblos, Academica Tarnów 2000, ss. 412
 • Ks. Henryk Stawniak SDB: Libero Gerosa, Prawo Kościoła, tłum. ks. Ireneusz Pękalski, tom 12, Podręczniki Teologii Katolickiej, Pallotinum, Poznań 1999, ss. 383
 • Ks. Henryk Stawniak SDB: Leszek Adamowicz, Wprowadzenie do prawa o sakramentach świętych według Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, Polihymnia, Lublin 1999, ss. 275
 • Ks. Zbigniew Łepko SDB: Irenäus Eibl-Eibesfeldt, In der Falle des Kurzzeitdenkens. Mit 25 Abbildungen, München-Zürich 2000, ss. 224
 • Ks. Marek T. Chmielewski SDB: Callisto Caravario, Mia carissima mamma. Cinque anni di corrispondenza del giovane salesiano martiere in Cina (ottobre 1924 - febbraio 1930), LAS, Rzym 2000, ss. 155
 • Ks. Marek T. Chmielewski SDB: Pietro Brocardo, Maturare in dialogo fraterno, LAS, Roma 1999, ss. 240
 • Ks. Marek T. Chmielewski SDB: Jarosław Wąsowicz, Lądzcy męczennicy. Obóz dla duchowieństwa w Lądzie nad Wartą. Styczeń 1940 - październik 1941, Typo-Ofset, Piła-Ląd 2000, ss. 104
 • Ks. Jan Niewęgłowski SDB: S. Dziekański, Wychowanie w nauczaniu Kościoła. Od XIX wieku do Soboru Watykańskiego II, UKSW, Warszawa 2002, ss. 194
 • Ks. Jan Niewęgłowski SDB: Stefan Kunowski, Problematyka współczesnych systemów wychowania, Impuls, Kraków 2002, ss. 111
 • Ks. Jan Niewęgłowski SDB: M. Gałaś, Wartości kultury w epoce współczesnej, Akapit, Toruń 2000, ss. 243
 • Jarosław Wąsowicz SDB: Wiara i wolność. Doświadczenie i dziedzictwo pierwszej „Solidarności", Sprawozdanie z XXIII Sympozjum Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, Płock 9-11 listopada 2000 r.
 • Ks. Stanisław Jankowski SDB: Restauracja zabytkowych organów w Lądzie - omówienie