INFORMACJE O TOMIE

TOM

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

RECENZENCI TOMU

 • Rok wydania: 2005
 • Liczba stron: 655
 • Wydawca: Wyższe Seminaria Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego
 • Miejsce wydania: Kraków-Ląd-Łódź
 • ISSN: 1232-8766
 • Redaktor naczelny: Henryk Skorowski
 • Robert Bieleń
 • Tadeusz Biesaga
 • Krzysztof Butowski (sekretarz)
 • Marek T. Chmielewski
 • Stanisław Chrobak
 • Adam Durak (z-ca red. nacz.)
 • Jerzy Gocko (sekretarz)
 • Kazimierz Gryżenia
 • Sylwester Jędrzejewski
 • Ryszard Kempiak
 • Jarosław Koral
 • Waldemar Łachut
 • Kazimierz Misiaszek
 • Roman Murawski
 • Krzysztof Niegowski (sekretarz)
 • Jan Niewęgłowski
 • Piotr Przesmycki
 • Jacek Ryłko
 • Ryszard F. Sadowski (sekretarz)
 • Henryk Stawniak
 • Dariusz Sztuk
 • Stanisław Wilk
 • Redaktor Wydawnictwa: Maria Barbara Libiszowska
 • Ignacy Bokwa
 • Tadeusz Borutka
 • Andrzej Derdziuk
 • Józef Dołęga
 • Bernard Kołodziej
 • Tadeusz Kołosowski
 • Jerzy Józef Kopeć
 • Stanisław Kulpaczyński
 • Jerzy Lewandowski
 • Zbigniew Łepko
 • Józef Mandziuk
 • Andrzej Maryniarczyk
 • Bronisław Mierzwiński
 • Piotr Morciniec
 • Józef Naumowicz
 • Marian Nowak
 • Sławomir Nowosad
 • Krystyna Ostrowska
 • Jan Piskurewicz
 • Ewa Podrez
 • Maria Ryś
 • Wiesław Theiss
 • Józef Wroceński
 • Jan Załęski
 • Witold Zdaniewicz
 • Wojciech Życiński

 

  STRONY TYTUŁOWE

   SPIS TREŚCI

  PEŁNY TEKST

 SPIS TREŚCI 

Z PROBLEMATYKI FILOZOFICZNEJ

Ks. Kazimierz Gryżenia SDB: Walory dydaktyczne starej i nowej metafizyki

Maria-Magdalena Weker: Własność duszy, ciała czy światła? Od średniowiecznych rozważań nad widzeniem do nowożytnych koncepcji

Katarzyna Wachaczyk: Ericha Fromma człowiek zagubiony w dychotomiach

Z PROBLEMATYKI HISTORYCZNEJ

Ks. Jan Pietrzykowski SDB: Formy działalności salezjanów w Jaciążku 1928 – 2003

Ks. Stanisław Szmidt SDB: Ksiądz Bernard Jan Popowski (1955–1999). Początki pracy

Jolanta Lewandowska: Działalność Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

Piotr Gołdyn: Kult polskich świętych w heraldyce samorządowej

Jacek Walicki: Polscy syjoniści wobec pierwszych miesięcy rządów Józefa Piłsudskiego (maj–sierpień 1926 r.)

Z PROBLEMATYKI TEOLOGICZNEJ

Ks. Andrzej Perzyński: Metoda teologiczna w dobie postmodernistycznej

Ks. Jerzy Kułaczkowski: Charakter jedności pomiędzy mężczyzną i kobietą w świetle Księgi Rodzaju 2,24–25

Br. Lorenzo Saraceno OSB Cam: Druga noc zbawienia. Próba Abrahama i aqeda Izaaka

Ks. Ryszard Ficek: Opcja fundamentalna w kontekście chrześcijańskiej koncepcji czynu ludzkiego

Ks. Bp Stefan Cichy: Ruch liturgiczny jako „przejście Ducha Świętego w Kościele”

Ks. Jerzy Stefański: Redakcja Konstytucji o „Liturgii świętej” przełomem odnowy życia religijnego w Kościele (1963–2003)

Ks. Stefano Rosso SDB: Wpływ Sacrosanctum Concilium na nauczanie teologii: od KL 16 do DFK 16 jako droga do pewnej syntezy

Ks. Adam Durak SDB: „Participatio actuosa” jako cel reformy liturgicznej

Ks. Helmut Sobeczko: Pastoralne wyzwania Konstytucji „Sacrosanctum Concilium” dla Kościoła w Polsce

Ks. Jerzy Kopeć CP: Liturgia „culmen et fons” duchowego życia chrześcijanina

Ks. Jan Rusiecki SDB: Profesja zakonna w Towarzystwie Salezjańskim – rozwój liturgii obrzędu

Ks. Janusz Goraj SDB: Pedagogia Boża jako źródło i wzór katechezy chrystocentrycznej

Ks. Stanisław Kulpaczyński SDB: Relacje człowieka wobec aniołów i szatanów w opinii katechizowanych

Ks. Robert Bieleń SDB: Dialog pomiędzy katechetami i rodzicami w Polsce na początku XXI wieku

Ks. Edmund Robek SAC: Aspekty pastoralne apostolstwa świeckich

Ks. Tadeusz Mierzwa: Chrześcijanin świecki a świętość w nauczaniu św. Franciszka Salezego

Ks. Marek T. Chmielewski SDB: Wspólnota wychowawczo-duszpasterska jako przestrzeń przeżywania „duchowości komunii” przez Rodzinę Salezjańską

Ks. Dominik Kubicki: Teologia katolicka wobec końca postmodernizmu (II) i tendencji zmierzających ku wypracowaniu rozumu pluralistycznego „avant-demain”

Ks. Zbigniew Majcher SDB: Afrykańskie mity chrystologiczne

Z PROBLEMATYKI SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNEJ

Edward Kuraciński: Wyznaczniki kultury masowej

Ks. Jerzy Gocko SDB: Miejsce i znaczenie państwa w dobie globalizacji

Ks. Mariusz Chamarczuk SDB: „Miłość czynna” Caritas urzeczywistniana w działalności społecznej Polskiej Misji Katolickiej w Szwecji

Ks. Jan Niewęgłowski SDB: Kościół i wychowanie. Zarys problematyki

Ks. Stanisław Chrobak SDB: Współczesna edukacja – nowe zadania i wyzwania

Ks. Janusz Mierzwa: Akceptacja wartości podstawowych przez młodzież szkolną

Ks. Piotr Marchwicki SDB: Mechanizmy obronne w ujęciu psychodynamicznym

Ks. Aldo Giraudo SDB: Wokół „Życia” Dominika Savio napisanego przez ks. Bosko. Intencje autora i sposoby interpretacji

Ks. Marek Woś SDB: Salezjański system wychowania a socjologia wychowania Floriana Znanieckiego

Ks. Bogdan Stańkowski SDB: Zachowania ryzykowne młodzieży. Formy prewencji w szkole salezjańskiej w świetle badań ankietowych

RECENZJE

 
 • Ks. Wojciech Gretka SDB: Metafizyka w filozofii. Zadania współczesnej metafizyki 6, A. Maryniarczyk, K. Stępień (red.), Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2004
 • Ks. Wojciech Gretka SDB: Marie-Dominique Philippe, Pielgrzymowanie filozoficzne, List do przyjaciela, tłum. K. Kaczmarczyk, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2003
 • Ks. Ryszard F. Sadowski SDB: Virginia Kerns, Scenes from the High Desert. Julian Steward’s life and theory, University of Illinois Press, Urbana and Chicago 2003
 • Ks. Krzysztof Niegowski SDB: Czesław Grajewski, Formuły dyferencyjne psalmodii brewiarzowej w źródłach polskich, Polskie Stowarzyszenie Muzyki Sakralnej, Toruń 2004
 • Ks. Krzysztof Niegowski SDB: Remigiusz Pośpiech, Muzyka wielogłosowa w celebracji Eucharystycznej na Śląsku w XVII i XVIII wieku, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004
 • Ks. Henryk Kołodziejczyk: Józef Mandziuk, Historia Kościoła katolickiego na Śląsku, t. 1, Średniowiecze, cz. 1, Do 1302 r., Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2003
 • Ks. Adam Durak SDB: Pastorale Giovanile. Sfide, prospettive ed esperienze, F.-V. Anthony, L. A. Gallo, M. Midali,R. Tonelli (red.), Editrice Elledici, Roma 2003
 • Ks. Adam Durak SDB: L’Eucaristia nel vissuto dei giovani, P. Carlotti, M. Maritano (red.), LAS, Roma 2002
 • Ks. Marek T. Chmielewski SDB: Proporre la fede nella cultura contemporanea. Riflessioni salesiane, F. Desramaut (red.), Éditions Don Bosco, Paris 2004
 • Ks. Jarosław Koral SDB: Ks. Bronisław Mierzwiński, Kościół wobec problemu bezrobocia, Apostolicum, Ząbki 2004
 • Ks. Janusz Mierzwa: Gunhild Nissen, Udfordringer til Hojskolen. Danske folkehojskoler 1844–1994, Foreningen for Folkehojskolers Forlag, Odense 1994
 • Ks. Janusz Mierzwa: Małgorzata Rosalska, Katolickie uniwersytety ludowe wobec przemian współczesnej wsi Polskiej, Garmond Oficyna Wydawnicza, Poznań 2004
 • Ks. Jan Niewęgłowski SDB: Maria Braun-Gałkowska, Iwona Ulfik-Jaworska, Zabawa w zabijanie. Oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci, Gaudium, Lublin 2002
 • Ks. Jan Niewęgłowski SDB: Robert J. Sternberg, Louise Spear-Swerling, Jak nauczyć dzieci myślenia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003
 • Ks. Jan Niewęgłowski SDB: Sigrid Tschope-Scheffer, Dzieci potrzebują korzeni i skrzydeł. Wychowanie między przywiązaniem i autonomią, Jedność, Kielce 2001
 • Ks. Dariusz Buksik SDB: Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań, Andrzej E. Sękowski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004
 • Ks. Krzysztof Niegowski SDB: Saeculum Christianum. Pismo historyczno-społeczne, Józef Mandziuk (red.), IX nr 2 (2002), Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2002

SPRAWOZDANIA

 
 • Ks. Ryszard F. Sadowski SDB: Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Filozofii FILO-ΣΟΦ΄ΙA 2004 (UKSW, Warszawa 17–18 czerwca 2004 r.)
 • Ks. Ryszard F. Sadowski SDB: VII Polski Zjazd Filozoficzny (Szczecin 14–18 września 2004 r.)
 • Izabela Matysiak-Aleksandrowicz, Krzysztof Kolasa: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Fenomen getta łódzkiego 1940–1944” (Łódź 11–12 października 2004 r.)
 • Dk. Kamil Pozorski SDB, Ks. Jarosław Wąsowicz SDB: Międzynarodowe Sympozjum na temat Historii Salezjanów w Środkowej i Wschodniej Europie „Historia Salezjanów w trudnych politycznie czasach” (Groot-Bijgaarden, Belgia 30 października–1 listopada 2004 r.)
 • Ks. Zbigniew Formella SDB: Sympozjum o „Życiu” Dominika Savio, napisanym przez ks. Bosko (UPS, Rzym 8 maja 2004 r.)
 • Ks. Krzysztof Niegowski SDB: I Ogólnopolski Kongres Muzyki Liturgicznej. Musicam Sacram Promovere (Kraków 17–19 września 2004 r.)
 • Ks. Krzysztof Niegowski SDB: XVI Midzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego (Rumia 21–23 października 2004 r.)
 • Ks. Zbigniew Adamiak SDB: XX Lądzkie Sympozjum Liturgiczne (WSD TS, Ląd n. Wartą 15 października 2004 r.)