INFORMACJE O TOMIE

TOM

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 • Rok wydania: 2007
 • Liczba stron: 627
 • Wydawca: Wyższe Seminaria Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego
 • Miejsce wydania: Kraków-Ląd-Łódź
 • ISSN: 1232-8766
 • Redaktor naczelny: Henryk Stawniak
 • Robert Bieleń
 • Marek T. Chmielewski
 • Stanisław Chrobak (z-ca red. nacz.)
 • Arkadiusz Domaszk (sekretarz)
 • Jerzy Gocko (sekretarz)
 • Kazimierz Gryżenia
 • Sylwester Jędrzejewski
 • Ryszard Kempiak
 • Jarosław Koral
 • Waldemar Łachut
 • Piotr Marchwicki
 • Janusz Mączka
 • Kazimierz Misiaszek
 • Roman Murawski
 • Krzysztof Niegowski (sekretarz)
 • Jan Niewęgłowski
 • Piotr Przesmycki
 • Ryszard F. Sadowski (z-ca red. naczelnego)
 • Henryk Skorowski
 • Dariusz Sztuk
 • Stanisław Wilk
 • Recenzenci tomu
 • Redaktor wydawnictwa: Maria Barbara Libiszowska
 • Korekta edytorska: dr Joanna Wójcik

 

  STRONY TYTUŁOWE

  SPIS TREŚCI

  PEŁNY TEKST


 SPIS TREŚCI 

Ks. Henryk Stawniak SDB: Słowo od Redakcji

Ks. Ryszard F. Sadowski SDB: Ksiądz prof. dr hab. Adam Durak SDB (1949–2005) – wspomnienie

Ks. Dariusz Buksik SDB (oprac.): Bibliografia ks. prof. dr hab. Adama Duraka SDB

Ks. Henryk Stawniak SDB: O nagrodzie imienia ks. prof. Adama Duraka SDB

Z PROBLEMATYKI TEOLOGICZNEJ

Ks. Stanisław Jankowski SDB: Praktyka pokutna w Starym Testamencie

Ks. Tadeusz Kołosowski SDB: Nawrócenie i wyznanie grzechów jako istotne elementy chrześcijańskiej pokuty w myśli Kościoła starożytnego

Ks. Dariusz Buksik SDB: Sakrament przebaczenia i pojednania: rola spowiednika i penitenta na drodze ku dojrzałości religijnej i osobowościowej

Ks. Henryk Stawniak SDB: Wybrane funkcje szafarza sakramentu pokuty – aspekt prawny

Ks. Piotr Łabuda: Jezus jako król w czwartej Ewangelii „To Ty powiedziałeś, że jestem królem” (J 18, 37)

Ks. Jerzy Kułaczkowski: Nadprzyrodzona motywacja poddania żony mężowi w świetle Ef 5, 21–24

Ks. Sylwester Jędrzejewski SDB: Peszer jako metoda egzegetyczna

Ks. Grzegorz Dziewulski: Objawienie jako kryterium określenia relacji między religiami

Magdalena Żakowska: Prawosławne widzenie dogmatu o Trójcy Świętej. Filioque

Ks. Stanisław Zimniak SDB: „Zwycięstwo Maryi”. Próba zdefiniowania znaczenia „proroctwa Augusta kard. Hlonda o zwycięstwie Maryi w kontekście posługi apostolskiej prymasa tysiąclecia Stefana kard. Wyszyńskiego

Michał Rychert: Społeczno-historyczny wymiar królestwa Bożego w teologii Gerharda Lohfinka

Ks. Ginter Dzierżon: Interpretacja autentyczna ustaw kościelnych

Ks. Arkadiusz Domaszk SDB: Udział koadiutorów – braci zakonnych w nauczycielskim zadaniu Kościoła

Ks. Michał Kaleta SDB: Działalność synodalna w archidiecezji lwowskiej

Z PROBLEMATYKI FILOZOFICZNEJ

Ks. Wiesław Łużyński: Mieć i być – etyka posiadania w nauczaniu społecznym Kościoła

Marek Kulesza: Klimat szkoły a zachowania przemocowe uczniów w świetle wybranych badań empirycznych

Z PROBLEMATYKI SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNEJ

Ks. Henryk Skorowski SDB: Wartości chrześcijańskie a wartości liberalne. Zgodność czy rozbieżność?

Weronika Zaremba: Zdrowotne oraz społeczno-etyczne aspekty sportu w nauczaniu Jana Pawła II

Ks. Mariusz Chamarczuk SDB: Wielokulturowy imperatyw rozwoju społeczności katolickiej w Szwecji

Beata Szluz: Osoby niepełnosprawne w Unii Europejskiej – sytuacja i perspektywy

Lidia Marszałek: Społeczny kontekst niepełnosprawności

Beata Gocko: Aspekt społeczno-prawny wolontariatu w III Rzeczypospolitej Polskiej

Ks. Rafał Masarczyk SDS: Wobec sekularyzacji i komercjalizacji medycyny

Edward Kuraciński: Uzależnienia jako przejaw dewiacji społecznej

Ks. Marek T. Chmielewski SDB: Pobożność maryjna w systemie prewencyjnym św. Jana Bosko (1815-1888)

Ks. Dariusz Stępkowski SDB: (R)ewolucja prakseologiczna w myśleniu i działaniu pedagogicznym według Dietricha Bennera

Wojciech Pelczar: Sylwetka Adama Mickiewicza w polonijnych podręcznikach do kształcenia literacko-kulturalnego

Ks. Bogdan Stańkowski SDB: Rola przedmiotów szkolnych w wychowaniu młodzieży do życia w społeczeństwie wielokulturowym

Ks. Jan Niewęgłowski SDB: Elementy edukacyjne turystyki

Z PROBLEMATYKI HISTORYCZNEJ

Czesław Grajewski: Specificum franciszkańskiej psalmodii oficjum

Ks. Jacques Schepens SDB: Studia na temat św. Jana Bosko – między zachwytem a pytaniami krytycznymi

Krzysztof Kolasa, Ks. Jarosław Wąsowicz SDB: Likwidacja Zasadniczej Szkoły Metalowo-Odlewniczej Towarzystwa Salezjańskiego w Łodzi przy ul. Wodnej 34. Wybór tekstów źródłowych

Ks. Jarosław Wąsowicz SDB: Gdańskie młodzieżowe happeningi polityczne w latach 1988-1990

Ks. Stanisław Szmidt SDB: Bibliografia niepublikowanych listów z Indii (1922–1957) ks. Leona Piaseckiego (1889–1957)

Joanna Michalczuk: O niezwykłym Nauczycielu

Anna M. Piechówka: Odciśnięte w pamięci. Wspomnienie o Księdzu Profesorze Marianie Lewko SDB

SPRAWOZDANIA

 

 • Ks. Robert Bieleń SDB: Sympozjum Katechetyczne „Dyscyplina na lekcji religii”, WSD TS, Kraków, 12 grudnia 2005 r.
 • Ks. Krzysztof Niegowski SDB: Ogólne założenia programowe i formy kształcenia organistów. Zjazd Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, Kokoszyce 12–14 września 2006
 • Krzysztof Kolasa: Konferencja naukowa „Organizacje młodzieżowe w XX wieku. Działalność – ideologia – struktury. Polskie organizacje młodzieżowe od 1945 r.”, Toruń, 29 września 2006 r.
 • Ks. Mariusz Chamarczuk SDB: VI Światowy Kongres Polonii Medycznej, Częstochowa 21–24 czerwca 2006 r.
 • Ks. Mariusz Chamarczuk SDB: Międzynarodowe sympozjum „Prawa mniejszości etnicznych w Unii Europejskiej – standardy i rzeczywistość”, Sztokholm, 23–24 września 2006 r.
 • Ks. Zbigniew Formella SDB: Sympozjum W 40 lat po „Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim” w odniesieniu do młodzieży, instytucji i nauk o wychowaniu, Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie, 21 października 2006 r.
 • Ks. Robert Bieleń SDB: Sesja naukowa: 90-lecie salezjanów na Zasolu, Oświęcim 23 maja 2006 r.

RECENZJE

 

 • Ks. Marek T. Chmielewski SDB (rec.): Teresio Bosco, Vita di mamma Margherita. La mamma di Don Bosco, ElleDiCi, Turyn 2005
 • Ks. Arkadiusz Domaszk SDB (rec.): The Gospel in cyberspace. Nurturing faith in the Internet age, red. Pierre Babin, Angela Ann Zukowski, Chicago 2002
 • Ks. Grzegorz Leszczyński (rec.): Michał Jóźwik, Wymagania i warunki do zawarcia małżeństwa według Kodeksu Prawa Kanonicznego i polskiego prawa rodzinnego i opiekuńczego, Kraków 2006
 • Ks. Henryk Stawniak SDB (rec.): Paolo Bianchi, Kiedy małżeństwo jest nieważne?, Wydawnictwo M, Kraków 2006
 • Ks. Ryszard F. Sadowski SDB (rec.): Jared Diamond, Collapse. How Societies Choose to Fail or Succeed, Viking Penguin 2005
 • Ks. Stanisław Chrobak SDB (rec.): Józef Kozielecki, Psychologia nadziei, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2006
 • Ks. Dariusz Buksik SDB (rec.): Ja i tożsamość. Perspektywa psychologiczna, red. A. Tesser, R.B. Felson, J.M. Suls, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004
 • Ks. Dariusz Buksik SDB (rec.): P.A. Bell, Th.C. Greene, J.D. Fisher, A. Baum (red.), Psychologia środowiskowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004
 • Ks. Dariusz Stępkowski SDB (rec.): Witold Starnawski, Prawda podstawą wspólnoty. Wychowawcza rola prawdy według Karola Wojtyły, Wydawnictwo Salezjańskie (seria EDUCATIO), Warszawa 2005
 • Ks. Jarosław Wąsowicz SDB (rec.): Henryk Świebocki (red.), Ludzie dobrej woli. Księga pamięci mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej niosących pomoc więźniom KL Auschwitz, Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem, Oświęcim 2005