INFORMACJE O TOMIE 

TOM

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 • Rok wydania: 2008
 • Liczba stron: 609
 • Wydawca: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego
 • Miejsce wydania: Kraków
 • ISSN: 1232-8766
 • Redaktor naczelny: Henryk Stawniak
 • Robert Bieleń
 • Marek T. Chmielewski
 • Stanisław Chrobak (z-ca red. nacz.)
 • Arkadiusz Domaszk
 • Jerzy Gocko (sekretarz)
 • Kazimierz Gryżenia
 • Grzegorz Hołub
 • Sylwester Jędrzejewski
 • Ryszard Kempiak
 • Jarosław Koral
 • Waldemar Łachut
 • Piotr Marchwicki
 • Janusz Mączka
 • Kazimierz Misiaszek
 • Roman Murawski
 • Krzysztof Niegowski (sekretarz)
 • Jan Niewęgłowski
 • Piotr Przesmycki
 • Ryszard F. Sadowski (z-ca red. naczelnego)
 • Henryk Skorowski
 • Dariusz Sztuk (sekretarz)
 • Stanisław Wilk
 • Recenzenci tomu
 • Korekta edytorska: dr Joanna Wójcik

 

  STRONA TYTUŁOWA

  SPIS TREŚCI

  PEŁNY TEKST


 SPIS TREŚCI 

Ks. Henryk Stawniak SDB: „Seminare” organem Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego

Ks. Tadeusz Kołosowski SDB: Wspomnienie o ks. Janie Gliścińskim – redaktorze naczelnym „Seminare” (1994-96) w 10 rocznicę śmierci

Ks. Manlio Sodi SDB: „Martyrologium Romanum”. Znaczenie, walor i aktualność ostatniej posoborowej księgi liturgicznej

Ks. Jerzy Stefański: Redakcja posoborowego „Martyrologium Romanum” z 2001 roku

Ks. Arkadiusz Domaszk SDB: Współcześni męczennicy za wiarę – wymagania procesu kanonizacyjnego

Ks. Władysław Nowak SDB: „Martyrologium Romanum” utrwaleniem życia świetych – Piątka Poznańska. Duchowość nowych błogosławionych

Z PROBLEMATYKI TEOLOGICZNEJ

O. Alfio Marcello Buscemi OFM: Duch Święty w listach św. Pawła

Ks. Sylwester Jędrzejewski SDB: Jom Kippur – próba znalezienia genezy

Iwona Kaftan: Metoda ośrodków pracy w nauczaniu religii dzieci upośledzonych umysłowo

Aneta Rayzacher-Majewska: Poezja w katechezie przedszkolnej

Ks. Tomasz Gałkowski CP: Obowiązki człowieka w «Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka» oraz w społecznym nauczaniu Kościoła

Paweł Sobczyk: Aksjologia Konstytucji RP w postulatach Episkopatu Polski

Ks. Marek Saj CSsR: Partycypacja świeckich w apostolstwie wspólnoty zakonnej na przykładzie Zgromadzenia Redemptorystów

Z PROBLEMATYKI FILOZOFICZNEJ

Tomasz Pawlikowski: Zagadnienie aktu stwórczego w kwestii 44 części I Sumy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu

Ks. Grzegorz Hołub SDB: Bioetyka laicka i „chrześcijańska” a kryzys racjonalności moralnej

Ks. Zbigniew Łepko SDB: Ekologiczna relewancja antropologii filozoficznej

Marta Szymczak: Kulturotwórcza przyszłość człowieka w świetle psychologii ewolucyjnej

Ewa Kowalska: Socjobiologiczne ujęcie zrónicowania płciowego człowieka

Z PROBLEMATYKI SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNEJ

Ks. Wiesław Łużyński: Drogi solidarności we współczesnym społeczeństwie

Lidia Marszałek: Kulturowe uwarunkowania roli kobiety we współczesnym społeczenstwie

Monika Gazdulska,: Postawy społeczeństwa wobec osób z niepełnosprawnościami w ujęciu historycznym i współczesnym

Barbara Moraczewska: Sytuacja rodzinna i społeczna rodzeństwa pełnosprawnego mającego brata lub siostrę z niepełnosprawnością

Beata Szluz: Dylematy w sferze zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Ks. Mariusz Chamarczuk SDB: Inicjatywy zwiazkowo-stowarzyszeniowe emigracji polskiej w Szwecji w XX w.

Ks. Stanisław Chrobak SDB: Nadzieja jako dynamizm rozwoju i egzystencji człowieka

Ks. Bogdan Stańkowski SDB: Godność osoby – implikacje na polu wychowawczym

Ks. Marek T. Chmielewski SDB: „Te zajęcia przygotowują salezjanów do pracy dla dobra dusz”. Przyczynek historyczno-pedagogiczny do prezentacji asystencji salezjańskiej jako etapu formacji

Łukasz Kalisz: Zastosowanie podstawowych założeń systemu prewencyjnego w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym im. św. Jana Bosko w Różanymstoku

Ks. Dariusz Stępkowski SDB (opr.)Inspiracje herbartowskie współczesnej pedagogiki. Głosy uczestników dyskusji panelowej

Z PROBLEMATYKI HISTORYCZNEJ

Ks. Arkadiusz Jasiewicz: Historia kształtowania się Modlitwy Jezusowej

Helena Karczewska: Droga do wiary w Trójcę Świetą. Duchowa autobiografia Hilarego z Poiters

Ks. Morand Wirth SDB: Franciszek Salezy jako wychowawca i pedagog

Ks. Jan Pietrzykowski SDB: Współtwórcy „salezjańskiego Przemyśla”

Ks. Tadeusz Kołosowski SDB, ks. Ryszard F. Sadowski SDB: Wspólnota salezjańska pw. św. Franciszka Salezego w Łomiankach (1982-2007). Jubileusz ćwierćwiecza istnienia

Małgorzata Lubecka: Porozumienie państwo-Kosciół i jego reperkusje na przykładzie województwa ostrołęckiego

SPRAWOZDANIA Z SEMINARIÓW SALEZJAŃSKICH

 

 • Ks. Wojciech Krawczyk SDB: Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie w roku akademickim 2006/2007
 • Ks. Zbigniew Adamiak SDB: Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie w roku akademickim 2006/2007
 • Ks. Kazimierz Gryżenia SDB: Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Łodzi w roku akademickim 2006/2007

SPRAWOZDANIA

 

 • Ks. Dariusz Sztuk SDB: 45 Sympozjum Biblistów Polskich, Pelplin 18-20 wrzesnia 2007
 • Ks. Kazimierz Gryżenia SDB: XI Forum Rekolekcyjne „Rodzino – jesteś każdemu potrzebna!”, Łódź 24 lutego 2007
 • Ks. Arkadiusz Domaszk SDB: Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Zadania nauczycielskie Kościoła wobec wyzwań XXI wieku”, Radom 3-5 września 2007
 • Ks. Arkadiusz Domaszk SDB: Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Media a wartości”, Wydział Prawa i Administracji UWM, Olsztyn-Kortowo 9 maja 2007
 • Ks. Krzysztof Niegowski SDB: Zjazd Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych: „Godność i posługa organisty w Kościele”, Koszalin 11-13 września 2007
 • Ks. Dariusz Stępkowski SDB: VI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego: „Edukacja – moralność – sfera publiczna”, Lublin 17-19 wrzesnia 2007
 • Ks. Jarosław Wąsowicz SDB: Sympozjum dla wychowawców, nauczycieli i katechetów: „Szkoła miejscem wychowania patriotycznego”, Piła 17 listopada 2007
 • Ks. Mariusz Chamarczuk SDB: Sympozjum: „200. rocznica urodzin szwedzkiej królowej Josephine Maximilienne Eugenie Napoleonne-Beauharnais (1807–1876) odnowicielki Kościoła Katolickiego w Królestwie Szwecji”, Sztokholm 10 marca 2007
 • Ks. Jarosław Wąsowicz SDB: Sympozjum: „Działałność muzeów i archiwów kościelnych – nowe wyzwania”, Poznań 14 września 2007
 • Krzysztof Kolasa, ks. Jarosław Wasowicz SDB: V Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich. Sekcja «Archiwa kościelne», Olsztyn 6-7 września 2007
 • Ks. Dariusz Buksik SDB: Międzynarodowa Konferencja: „Osobowość i religia”, Warszawa 24-26 października 2007

RECENZJE

 

 • Ks. Dariusz Sztuk SDB (rec.): S. Jankowski, Geografia biblijna, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa
 • Ks. Adam Popławski SDB (rec.): M. Hintz, Chrześcijańskie sumienie. Rozważania o etyce ewangelickiej, Wydawnictwo Głos Życia, Katowice 2006
 • ks. Henryk Stawniak SDB (rec.): A. Pastwa, Istotne elementy małżeństwa. W nurcie odnowy personalistycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007
 • Ks. Henryk Stawniak SDB (rec.): J. Krajczyński, Prawo rodziny do opieki duszpasterskiej, Apostolicum, Ząbki 2007
 • Ks. Benedykt Glinkowski (rec.): A. Sobczak, Czym jest chrześcijańskie małżeństwo? Istota chrześcijańskiego małżeństwa w świetle kanonistyki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznan 2006
 • Ks. Marek T. Chmielewski SDB (rec.): Duchowość salezjańska w zarysie, Wydawnictwo Poligrafia ITS, Kraków 2007
 • Tomasz Pawlikowski (rec.): L`univers des valeurs, univers de l`homme. Recherches axiologiques, Institut de Philosophie de l`Université d`Athenes, Athenes 2005
 • Ks. Jarosław Koral SDB (rec.): B. Kołaczek, Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce - uwarunkowania i skutki, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2006
 • Ks. Dariusz Stępkowski SDB (rec.): J. B. Korolec, Wolność, cnota, praxis, wybór i opracowanie M. Olszewski, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa 2006
 • Ks. Dariusz Stępkowski SDB (rec.): A. Folkierska, Sergiusz Hessen – pedagog odpowiedzialny, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005
 • Czesław Grajewski (rec.): P. Wiśniewski, Oficjum rymowane o św. Zygmuncie w antyfonarzach płockich z przełomu XV/XVI wieku. Studium historyczno-muzykologiczne, Polihymnia, Lublin 2006
 • Ks. Janusz Drewniak (rec.): Musica Sacra 2, J. Krassowski (red.), Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk 2006
 • Krzysztof Kolasa (rec.): J. Wąsowicz, Biało-zielona „Solidarność”. O fenomenie politycznym kibiców gdańskiej Lechii 1981-1989, Oficyna Wydawnicza FINNA, Gdańsk 2006
 • 587
 • Wojciech Polak (rec.): „Solidarność” pilska w podziemiu 1981-1989, J. Wąsowicz SDB (red.), Typo-Offset Piła, Piła 2006
 • Ks. Dariusz Buksik SDB (rec.): J. D. Sterling, J. S. E. Hellewell, Psychopatologia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005
 • Ks. Dariusz Buksik SDB (rec.): D. Clarke, Zachowania prospołeczne i antyspołeczne, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005