Get Adobe Flash player
 • Redakcja przyjmuje materiały w formie artykułu, recenzji lub sprawozdania związane z teologicznym, filozoficznym, społeczno-pedagogicznym oraz historycznym profilem tematycznym czasopisma. W „Seminare" prezentowane są publikacje w języku polskim, angielskim, niemieckim i włoskim. Materiały do publikacji w kolejnym roku kalendarzowym należy przesyłać do 31 października roku poprzedniego.
 • W celu zapewnienia miarodajnej i rzetelnej oceny tekstów składanych do publikacji w „Seminare" każdy artykuł jest poddany recenzji dwóch niezależnych specjalistów z danej dziedziny z zachowaniem procedury podwójnej anonimowości (double-blind review process). Recenzje zawierają jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Na podstawie uzyskanych ocen Redakcja na wiosennym kolegium redakcyjnym podejmuje decyzję o odrzuceniu, przyjęciu lub odesłaniu publikacji do Autora w celu naniesienia sugerowanych przez recenzentów poprawek. Ze względu na długi proces kwalifikacji materiałów do druku, Redakcja zwraca się z prośbą o możliwie wczesne przesyłanie materiałów. Uwzględniając przyjęty na dany rok limit tekstów, Redakcja rości sobie prawo do nieprzyjęcia do druku artykułów także w przypadku ich pozytywnej oceny. W niektórych przypadkach Redakcja może zaproponować autorom opublikowanie tekstów w następnym roku kalendarzowym.
 • Redakcja wprowadza limity czasowe dotyczące okresu publikacji recenzowanych książek. Dla książek polskojęzycznych wynosi on 3 lata, a dla obcojęzycznych 5 lat. Przykładowo, w „Seminare" z roku 2017 zamieszczane są recenzje książek w języku polskim z lat 2014-2016 i książek obcojęzycznych z lat 2012-2016.
 • Redakcja przyjmuje materiały w wersji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Plik zawierający artykuł winien być nazwany od nazwiska i imienia autora artykułu. Np. Jan Nowosielski powinien nazwać plik zawierający jego artykuł: nowosielski-jan.doc. Od autorów z Polski oczekuje się ponadto przesłania dwóch egzemplarzy wydruku. Wersja elektroniczna powinna być zgodna ze standardem Microsoft Word for Windows.
 • Wydruk powinien być jednostronny, czytelny, na papierze formatu A4. Czcionka: Times New Roman 14 pt., odstęp pomiędzy wierszami podwójny (także w przypisach), wszystkie marginesy powinny wynosić 2 cm. W tekście nie należy stosować wyróżnień (czcionka pogrubiona, podkreślenie, spacjowanie itp.), z wyjątkiem kursywy stosowanej w przypadku tytułów oraz wyrażeń obcojęzycznych. Cytaty należy pisać czcionką prostą w cudzysłowie.
 • Autor powinien umieścić swoje imię i nazwisko w lewym górnym rogu pierwszej strony artykułu wraz z afiliacją (np. UKSW, Warszawa). Księża i osoby zakonne winni poprzedzić imię odpowiednim skrótem, zaś osoby zakonne po nazwisku winny zamieścić skrót zgromadzenia zakonnego, do którego należą.
 • Artykuły naukowe winny posiadać wewnętrzną strukturę (format numeracji: 1., 1.1., 2., 2.1. itd.). Wstęp i zakończenie nie są numerowane.
 • Objętość tekstu artykułu, załączonej bibliografii oraz streszczeń w języku polskim i angielskim nie powinna przekraczać 35 tys. znaków (w tym spacji).
 • W przypadku używania znaków specjalnych (np. symbole logiczne, alfabet grecki czy hebrajski), należy drogą elektroniczną dostarczyć Redakcji plik z odpowiednią czcionką oraz artykuł w formacie PDF.
 • Do każdego z artykułów należy dołączyć spis wykorzystanej literatury sporządzony w porządku alfabetycznym, notę o autorze w języku polskim oraz streszczenie wraz ze słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim (dotyczy to także materiałów publikowanych w językach niemieckim i włoskim). Streszczenie powinno zawierać tytuł artykułu i należy je zamieścić na jego końcu.
 • Nota o autorze winna zawierać następujące informacje: tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko, ośrodek naukowy, z którym Autor jest związany, oraz pola zainteresowań intelektualnych. Powinna być ona umieszczona poniżej streszczenia.
 • Do publikacji należy także dołączyć wypełniony formularz metadanych (metryczka) publikacji, zamieszczony na stronie internetowej "Seminare". Należy go także wysłać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Obowiązującym stylem zapisu bibliografii i przypisów jest styl Chicago. Szczegółowe zasady są przestawione w informacji dla autorów na stronie internetowej "Seminare". Przypisy dokumentujące należy umieszczać w tekście w nawiasach. Redakcja pozostawia autorom możliwość stosowania przypisów dolnych jedynie dla uzupełnienia głównego nurtu refleksji zawartej w tekście zasadniczym.
 • Redakcja nie odsyła nie zamówionych materiałów i zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w tytułach oraz w nocie o autorze.
 • Opublikowane w „Seminare” materiały są w całości udostępniane w internetowej wersji czasopisma pod adresem www.seminare.pl oraz w bazach, w których jest ono indeksowane. Jeżeli Autor nie zgadza się, by umieszczono tam jego adres internetowy, powinien wyraźnie poinformować o tym Redakcję.
 • Redakcja uzależnia publikację materiałów od złożenia przez Autora oświadczenia w sprawie procedur etycznych obowiązujących w nauce oraz oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich na rzecz wydawcy. Oba formularze są dostępne na witrynie internetowej "Seminare".
 • Adres Redakcji: Redakcja Seminare, ul. K. K. Baczyńskiego 1A, skr. poczt. 26, 05-092 ŁOMIANKI, tel. (22) 732-73-86; fax (22) 732-73-99, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wymaganie redakcyjne do pobranie w formacie PDF

Dbając o rzetelność naukową oraz etyczne postawy autorów Redakcja wymaga pisemnego oświadczenia dotyczącego zakresu pracy poszczególnych autorów przedstawianej publikacji oraz informacji, czy publikacja ta była finansowana przez jakąś osobę fizyczną lub prawną. Redakcja "Seminare" przeciwstawia się praktykom tzw. "ghostwriting" i "guestauthorship"  oraz zastrzega sobie prawo poinformowania właściwych podmiotów o tego typu praktykach.

Informacje dla autorów dotyczące zapisu bibliografii i przypisów

 • Przypisy oraz zamieszczoną na końcu artykułu bibliografię (w układzie alfabetycznym) należy sporządzić wg stylu Chicago. Jego reguły dostosowane do polskich zasad interpunkcyjnych zamieszczone zostały poniżej.
 • Przypisy należy umieszczać w tekście w nawiasach. Zawierają one: nazwisko autora, rok publikacji oraz strony odwołania np. (Nagórny 2016, 23-25).
 • Jeśli w bibliografii znajduje się kilka pozycji tego samego autora wydanych w tym samym roku, odróżniamy je w przypisach, dopisując do roku wydania kolejne litery alfabetu.
 • Jeśli cytowana pozycja posiada DOI, należy go wskazać w zapisie bibliograficznym:
  Kijewska, Agnieszka. 2015. Mystical Interpretation of the Exile and Return to Paradise in Eriugena’s Periphyseon. Roczniki Filozoficzne, 63(2), 13-26. DOI: 10.18290/rf.2015.63.2-2.
 • Nie stosujemy skrótów ibidem, op.cit., idem, eandem.
 • Redakcja pozostawia autorom możliwość stosowania przypisów dolnych jedynie dla uzupełnienia głównego nurtu refleksji zawartej w tekście zasadniczym.
 • Słowa techniczne w zapisie bibliograficznym (i, w, red., tłum. itp.) zapisujemy w języku zgodnym z językiem wiodącym publikacji.
 • Zasady zapisu bibliografii i przypisów w stylu Chicago dla publikacji w języku polskim:

1. Książka 

1.1. Jednego autora

a) Bibliografia:
Nazwisko, Imię autora. Rok wydania. Tytuł dzieła (kursywą). Miejsce: Nazwa wydawnictwa.
Wojtyła, Karol. 19823. Miłość i odpowiedzialność. Lublin: TN KUL.
b) Przypis: (Wojtyła 1982, 18-20)

1.2. Dwóch lub trzech autorów
a) Bibliografia:
Nazwisko, Imię autora i Imię i Nazwisko autora. Rok wydania. Tytuł dzieła (kursywą). Miejsce: Nazwa wydawnictwa.
Rosenhan, David i Martin Seligam. 1994. Psychopatalogia, t. 1. Warszawa: PWN.
b) Przypis: (Rosenhan i Seligam 1994, 52)

1.3. W przypadku 4 i więcej autorów

a) Bibliografia:
Zapis bibliograficzny zawiera tylko Nazwisko, Imię pierwszego autora wraz z dopiskiem et al. („i inni”).
Franco, Antonino et al. 1994. Prospettive ethiche nella postmodernita. Cinisello Balsamo (Milano): San Paolo.
b) Przypis: (Franco et al. 2016, 45)

2. Rozdział z pracy zbiorowej

a) Bibliografia:
Nazwisko, Imię autora. Rok wydania. Tytuł rozdziału/artykułu. W: Tytuł dzieła (kursywą), red. pełne Imię i Nazwisko redaktora/ów, zakres stron. Miejsce: Nazwa wydawnictwa.
Bronk, Andrzej. 1992. Wielość nauk i jedność nauki. W: Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, red. Stanisław Kamiński, 345-370. Lublin: TN KUL.
b) Przypis: (Bronk 1992, 347)

3. Artykuł w czasopiśmie:

a) Bibliografia:
Nazwisko, Imię autora. Rok wydania. Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma (kursywą), tom(numer), zakres stron.
Kijewska, Agnieszka. 2015. Mystical Interpretation of the Exile and Return to Paradise in Eriugena’s Periphyseon. Roczniki Filozoficzne, 63(2), 13-26.
b) Przypis: (Kijewska 2015, 14).

4. Zapis tłumaczenia:

a) Bibliografia:
Nazwisko, Imię autora. Rok wydania. Tytuł dzieła (kursywą), tłum. Imię i Nazwisko. Miejsce: Nazwa wydawnictwa.
Alfaro, Juan. 1975. Chrześcijańska nadzieja i wyzwolenie człowieka, tłum. Piotr Leszan. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
b) Przypis: (Alfaro 1975, 14).

5. Publikacje elektroniczne:

a) Bibliografia:
Szymona, Wiesław. 2014. Mistrz Eckhart – mistyk codzienności. Dostęp: 10.07.2014. http://www.deon.pl/religia/swiety-patron-dnia/art,151,mistrz-eckhart-mistyk-codziennosci.html.
b) Przypis: (Szymona 2014)

a) Bibliografia:
KAI. 2016. Symfonia o Miłosierdziu na 25-lecie diecezji. Dostęp: 31.05.2016. http://ekai.pl/rokswietymilosierdzia/x100260/symfonia-o-milosierdziu-na-lecia-archidiecezji/.
b) Przypis: (KAI 2016)

a) Bibliografia:
Ekologia.pl. 2016. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju. Dostęp: 1.06.2016. http://www.ekologia.pl/artykul/inne/27-zasad-zrownowazonego-rozwoju,7035,5.html.
b) Przypis: (Ekologia.pl 2016)

a) Bibliografia:
The 10 Worst Corporate Accounting Scandals of All Time. Dostęp: 7.01.2016. http://www.accounting-degree.org/scandals.
b) Przypis: (The 10 Worst Corporate 2016)

6. Dokumenty Kościoła

a) Bibliografia:
Jan Paweł II. 1980. Orędzie na XIII Światowy Dzień Pokoju „Prawda siłą pokoju”.
b) Przypis: (Jan Paweł II 1980, 4) [gdzie 4 oznacza nr w dokumencie]

a) Bibliografia:
Sobór Watykański II. 1965. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”.
b) Przypis: (Sobór Watykański II 1965, 12) [gdzie 12 oznacza nr w dokumencie]

7. Artykuł bez autora w czasopiśmie:

a) Bibliografia:
Bursa dla młodz. rękodzielniczej i przemysłowej im. Lubomirskiego w Krakowie. 1928. Pokłosie Salezjańskie, 1, 32.
b) Przypis: (Bursa dla młodzieży, 1928, 32).

8. Zapis pracy zbiorowej bez wyszczególnienia poszczególnych publikacji ją tworzących:

a) Bibliografia:
Corporate Governance Failures. The Role of Institutional Investors in the Global Financial Crisis, red. James P. Hawley, Shyam J. Kamath i Andrew T. Williams. 2011. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
b) Przypis: (Corporate Governance Failures 2011, 45-47)

9. W przypadkach nietypowych (np. archiwalia) redakcja dopuszcza w bibliografii zapis autorski, uwzględniający jednak ogólne zasady stylu Chicago, np.:

a) Bibliografia:
Archiwum klasztoru OO. Karmelitów w Krakowie „na Piasku”, AKKr 523/63 1681: Inventarium conventus Płonscensis Ordinis Carmelitarum Regularis Observantiae pro venerabili capitule in convento Cracoviensi.
b) Przypis: (AKKr 523/63 1681)Przykłady:

1. Zapis pozycji jednego autora
a) Bibliografia:
Pollan, Michael. 2006. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. New York: Penguin
b) Przypis: (Pollan 2006, 99-100)

2. Zapis pozycji posiadające dwóch lub więcej autorów
a) Bibliografia:
Ward, Geoffrey C. and Ken Burns. 2007. The War: An Intimate History, 1941-1945. New York: Knopf.
b) Przypis: (Ward and Burns 2007, 52)

3. Rozdział pracy zbiorowej
a) Bibliografia:
Kelly, John D. 2010. “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of War.” In Anthropology and Global Counterinsurgency, edited by John D. Kelly, Beatrice Jauregui, Sean T. Mitchell and Jeremy Walton, 67-83. Chicago: University of Chicago Press.
b) Przypis: (Kelly 2010, 77)

4. Zapis czasopisma
a) Bibliografia:
Weinstein, Joshua I. 2009. “The Market in Plato’s Republic.” Classical Philology 104:439-458.
b) Przypis: (Weinstein 2009, 440)

5. Tłumaczenie
a) Bibliografia
García Márquez, Gabriel. 1988. Love in the Time of Cholera. Translated by Edith Grossman. London: Cape.
b) Przypis: (García Márquez 1988, 242-55) 


Nowe zasady (styl Chicago) zapisu bibliografii i przypisów do pobranie w formacie PDF