Get Adobe Flash player

INFORMACJE O TOMIE

TOM

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 • Rok wydania: 2016
 • Nr 3 - liczba stron: 248
 • Wydawca: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego
 • Miejsce wydania: Kraków-Piła-Warszawa-Wrocław
 • ISSN: 1232-8766
 • Redaktor naczelny: Jerzy Gocko
 • Mariusz Chamarczuk
 • Marek T. Chmielewski
 • Stanisław Chrobak (z-ca red. nacz.)
 • Arkadiusz Domaszk
 • Kazimierz Gryżenia
 • Sylwester Jędrzejewski
 • Roman Mazur
 • Kazimierz Misiaszek
 • Krzysztof Niegowski (z-ca red. nacz., sekretarz)
 • Jan Niewęgłowski
 • Ryszard F. Sadowski
 • Henryk Stawniak
 • Dariusz Sztuk (sekretarz)

 • Rada naukowa
 • Recenzenci tomów

 • Korekta edytorska: Joanna Wójcik
 • Korekta statystyczna: Bartłomiej Skowroński
 • Korekta streszczeń w j. angielskim: Teresa Wojcik, Ewa Sawicka
 • Korekta tekstów w j. włoskim: Cristina Monacchia
 • Korekta tekstów w j. niemieckim: Peter Gross, Barbara Skoczyńska-Prokopowicz

  STRONY TYTUŁOWE

  SPIS TREŚCI

  PEŁNY TEKST


SPIS TREŚCI

Z PROBLEMATYKI TEOLOGICZNEJ

Ks. Janusz Bartczak, Alcuni elementi della formazione sacerdotale nei discorsi e scritti quaresimali di beato Paulo VI

Ks. Jerzy Adamczyk, Homilia poza Mszą świętą. Aspekt prawno-duszpasterski

Ks. Arkadiusz Domaszk SDB, Kierownictwo duchowe alumnów seminariów duchownych i zakonników w Prawie Kanonicznym (II): zachowanie tajemnicy

Z PROBLEMATYKI FILOZOFICZNEJ

Bogumił Strączek, „Ludzki mózg jest potężną imitującą maszyną”. Teoria mimetyczna a badania nad naturą imitacji w naukach kognitywnych

Zdzisława Kobylińska, GianniegoVattima postulat słabego chrześcijaństwa

Z PROBLEMATYKI SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNEJ

Ks. Mirosław Wierzbicki SDB, L’insegnamento della religione cattolica nel contesto europeo: profili e competenze

Ks. Zbigniew Formella, Roni Eshaq Bakos Shukri OAOC, La violenca adolescenziale nei confronti dei genitori: un altro tipo di violenza intrafamiliare

Ks. Jurij Bojcheniuk, Взгляд российских православных педагогов на методы воспитания согласно педагогической системе Иоганна Фридриха Гербарта

Krzysztof Dzietczyk, Zjawisko korupcji jako element życia społecznego

Ks. Jarosław Koral SDB, Agroturystyka jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich w Polsce po 1989 roku

Wiesław Chrzanowski, Działania Żandarmerii Wojskowej na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym na przykładzie przedsięwzięć realizowanych przez Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej

Ks. Józef Młyński, Kościół a problem (de)populacji w kontekście współczesności

Z PROBLEMATYKI HISTORYCZNEJ

Ks. Jan Pietrzykowski SDB, Kaznodziejstwo kanoników regularnych kongregacji krakowskiej na tle kaznodziejstwa zakonnego od średniowiecza do czasów nowożytnych

Ks. Janusz Nowiński SDB, Crux in medio ecclesiae – najstarsze monumentalne krucyfiksy z cysterskich kościołów w Loccum, Pforta i Sorø

Ks. Jerzy Zając, Czasopiśmiennictwo alumnów polskich seminariów duchownych do 1918 r. (według stanu badań na koniec 2015 roku)

Ks. Jacek Brakowski SDB, Polscy duchowni – heftlindzy a rozgrywki piłki nożnej w Konzentrationslager Dachau. Cz. I

Ks. Józef Mandziuk, Pojednanie polsko-niemieckie w wizji kardynała Bolesława Kominka

SPRAWOZDANIA

 
 • Ks. Piotr Wiśniewski, Muzykologia – nauka o muzyce. IV Ogólnopolskie sympozjum naukowe absolwentów katedry Monodii Liturgicznej KUL (Lublin, 24-26 października 2014)
 • Ks. Andrzej Kobyliński, Sprawozdanie z konferencji naukowej Psychologia a formacja ludzka. Zadania, wyzwania, perspektywy (Białystok, 16 maja 2015)
 • Ks. Piotr Szlufik SDB, Międzyinspektorialne spotkanie formatorów (Woźniaków, 21-24 czerwca 2015)
 • Ks. Krzysztof Niegowski SDB, XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi (22-24 października 2015)
RECENZJE
 
 • K. Kmiecik-Jucięga, Szpaku. Metody pracy księdza Andrzeja Szpaka z Młodzieżą Różnych Dróg, Kraków 2013 – rec. ks. Bogdan Stańkowski SDB
 • E. Jasińska-Jędrosz, Rękopisy muzyczne w zbiorach Archiwum Kompozytorów Polskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Katalog,tom I: A-Ł, Warszawa 2014 – rec. Marcin T. Łukaszewski
 • J. Kołak, Życie duchowe w codzienności,Częstochowa 2015 – rec. ks. Piotr Szlufik SDB
 • Z wyobraźnią miłosierdzia. 25 lat Caritas Archidiecezji Warszawskiej, red. Jan D. Pol, Warszawa 2014 – rec. Anna Szluz
 • Ks. Jan Siedlecki¸ Śpiewnik kościelny, Wydanie XLI, Kraków 2015 – rec. ks. Piotr Szlufik SDB
 • B. Poniży, Księga Mądrości na dziś [Seria: Manet Questio, t. 26], Poznań 2014 – rec. ks. Tomasz Zaklukiewicz
 • N. A. Cebula, Odpowiedzialność kierowcy za bezpieczeństwo na drodze. Studium moralnoteologiczne, Kraków 2015 – rec. ks. Zbigniew Wanat
Wymagania redakcyjne stawiane tekstom publikowanym w „Seminare”